Stadgar

Antagna 1987-12-02, reviderade 2008-10-14 samt 2015-11-03

 §1 Föreningen utgör en sammanslutning av svenska läkare med aktivt intresse inom pediatrisk nefrologi.

§2 Svensk Barnnefrologisk förening är en delförening inom Svenska Barnläkarföreningen och har som syfte att

 1. främja vetenskap och utbildning inom området pediatrisk nefrologi
 2. bidra med utbildning vid och uppmuntra vetenskapliga bidrag till BLF:s gemensamma möten
 3. utveckla nationella vårdprogram inom delföreningens område
 4. besvara remisser och andra förfrågningar från BLF:s styrelse

§3 I beslut vid vilket föreningen agerat som delförening inom Svenska Barnläkarföreningen äger endast den som är medlem i sistnämnda förening rätt att delta.

 §4 Ansökan om medlemskap i föreningen kan göras av läkare med svensk läkarlegitimation. Ansökan inlämnas till föreningens sekreterare, styrelsen beslutar om inval. Den sökande bör vara medlem av Svenska barnläkarföreningen.

§5 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall meddela detta skriftligen till föreningens sekreterare som informerar styrelsen därom.

Medlem som, oaktat påminnelse av skattmästaren, under två på varandra följande år inte erlagt årsavgiften anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen varvid bestämmelserna i Svenska Barnläkarföreningens stadgar §5 och Sveriges Läkarförbunds stadgar §15 skall iakttas.

§6 Styrelsen kan efter ansökan befria medlem från årsavgift. Medlem är befriad från årsavgift från det år han/hon fyller 66 år.

§7 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och skattmästare. Till styrelsen kan också representanter från specialiteter av speciellt intresse för barnnefrologin, som barnkirurgi, barnröntgen och njurpatologi, adjungeras. Styrelsens medlemmar väljs för två år i sänder. Styrelsens ledamöter fördelar sinsemellan uppdragen som ordförande, sekreterare och skattmästare. Med en mandatperiod om två år väljs dessutom valberedning (två personer), revisorer (två personer) och revisorssuppleant.

§8 Ordföranden åligger att leda föreningens sammanträden och att i samråd med sekreteraren uppföra föredragningslistor för desamma. Sekreteraren åligger att minst två veckor före ett sammanträde tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista samt att föra protokoll och medlemsförteckning. Skattmästaren åligger att föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens och styrelsens beslut.

Föreningens förvaltning granskas årligen av två av föreningen utsedda revisorer.

§9 Föreningens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid val sker omröstningen öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgör lotten.

§10 Föreningens styrelse skall hålla minst två sammanträden årligen.

Årsmöte hålls under månaderna september-november, företrädesvis i anslutning till föreningens årliga utbildningsseminarium. Protokoll från sammanträden skall tillställas Svenska Barnläkarföreningen.

Vid årsmötet skall föreningen

 1. utse ordförande att leda årsmötesförhandlingarna
 2. utse två justeringsmän
 3. granska styrelsens, kassörens och revisorernas berättelser och besluta om ansvarsfrihet
 4. välja styrelse enligt §4
 5. utse styrelsens ordförande och kassör, var för sig, till föreningens firmatecknare
 6. välja revisorer enligt §4
 7. utse valberedning enligt §4
 8. fastställa årsavgiften

§11 Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen.

Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmar samtidigt med kallelsen till årsmötet. För beslut fordras 2/3 majoritet bland de röstande.

Beslut om ändring av stadgarna skall underställas Svenska Barnläkarföreningen för godkännande och träder i kraft därefter.

§12 Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid årsmöte. För beslut fordras 2/3 majoritet bland de röstande. Kvarvarande tillgångar vid föreningens upplösning skall tillfalla Svenska Barnläkarföreningen.

§13 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

 

 


access_time 2016-08-27 11:19:01

event Kalender