Forskning

Forskningsprojekt i sektionens regi

Spädbarns-UVI – nu och i framtiden

Detta är en prospektiv multicenterstudie med 33 deltagande kliniker, och alla Sveriges barnkliniker har inbjudits att delta. Studien bygger på en nationell insamling av kliniska data och genetiskt material från spädbarn med förstagångs-UVI.

Barnen inkluderas i samband med akut omhändertagande och behandlas och utreds vidare enligt lokala riktlinjer. Vi exkluderar barn med svåra yttre urogenitala missbildningar, myelomeningocele eller pågående blåskateterisering.

För barn från Göteborg, Halmstad, Lund/Malmö tas även blod för RNA-analyser och urin för analys av inflammatoriska markörer, akut och efter 6 månader. Bakterieisolat sparas för helgenomsekvensering. I denna grupp genomförs även akut DMSA på barn med verifierad febril UVI.

Målet är att identifiera spädbarn med risk att utveckla svår UVI och njurskador genom ökad kunskap om genetiska förutsättningar, och inflammatoriskt svar hos det enskilda barnet.

Vi kommer att beskriva följsamheten till de nationella riktlinjerna avseende akut omhändertagande och diagnostik. Hur tas urinprov? Kontrolleras blodprov enligt riktlinjerna och hur ofta följs rekommendationerna om vidare utredning och handläggning? Vi jämför också det nationella vårdprogrammets två handläggningsalternativ för utredning av UVI avseende möjligheten att påvisa njurskador och vesikoureteral reflux, förebygga UVI-recidiv och på sikt förhindra att njurskador uppstår eller förvärras.

För mer info kontakta:
Per Brandström: per.brandstrom@vgregion.se
Magnus Lindén: magnus.linden@regionhalland.se
Therese Rosenblad: therese.rosenblad@med.lu.se

Nytt forskningsprojekt?

Forskning som tas upp här skall vara av omfattningen doktorandprojekt eller större. Projekten finns med så länge de pågår och en tid efter publikation. Ansvariga för forskningen får själva kort beskriva sina projekt för publicering här på hemsidan. Välkommen att ta kontakt för att presentera din forskning!

Tidigare forsknings projekt

Grad V-refluxstudien

Multicenterstudie inkluderande barn 0-6 mån med reflux grad 4-5. Randomisering till antibiotikaprofylax eller Defluxinjektion. Studien är nu avslutad, publicering av artiklar att vänta under 2016.

Svenska Refluxstudien

Resulterade i avhandlingen The Swedish Reflux Trial

 

 


access_time 2017-10-19 22:07:28