Hematuri hos barn

Anamnes

 • Trauma
 • Hereditet för njursjukdomar inklusive njursten samt koagulation rubbning
 • Föregående och aktuell infektion

Status

 • Bukpalpation
 • Yttre genitalia

Lab

 • Urinsticka, urinodling.

Sedan ev cystit uteslutits

 • Aktuell vikt och längd
 • Blodtryck
 • Blodstatus, CRP, SR, P-Kreatinin, (P-Cystatin C), P-Albumin, S-Elektrolyter (Na, K)
 • Ultraljud njurar och urinvägar (tumör? missbildning? konkrement? dilatation? ekogenicitet?)

Vid misstanke på akut nefrit: inläggning alt. daglig kontroll

Dagliga kontroller:

  • Vikt och blodtryck, kreatinin, elektrolyter (Na, K), syrabas

Provtagning första dygnet:

  • Urinsediment
  • Proteinuri? U-alb/U-kreatinin (g/mol)
  • Svalgodling
  • C3, C4
  • Serum sparas för ev senare analys

Fortsatt uppföljning/utredning vid stigande kreatinin eller ökande proteinuri under följande vecka

När infektion, trauma, obstruktion (sten) och postinfektiös glomerulonefrit uteslutits
Överväg:

 •  IgA-nefrit och
 •  Vaskulit/systemsjukdom (SLE)

Lab:

 • ANA, Anti-DsDNA, ANCA (PR3, MPO), hepatit B och C-serologi
 • P-Elfores, med immunglobuliner samt komplement faktorer (C3, C4, C3d, C1q)
 • GFR bestämning (Iohexol-clearance)
 • OBS Vid snabb försämring överväg akut anti-GBM analys

Överväg njurbiopsi vid 

 • Snabbt stigande kreatinin
 • Kvarstående kreatininstegring, blodtrycksstegring och massiv proteinuri efter 2 veckor
 • Kvarstående komplementsänkning efter 8 veckor
 • Kvarstående hematuri och proteinuri där postinfektiös glomerulonefrit uteslutits

Hypercalciuri

 • Lab: U-Ca/U-kreat upprepat, P-Ca, PTH, P-Fosfat, P-Alb
 • Ev Urografi

Rubbning i hemostas

 • Lab; PK, APTT (ev. ytterligare koagulationsutredning)

Tillägg; Makroskopisk hematuri

 • Enbart en episod av makroskopisk hematuri hos tonåring där utredning utfallit normalt
  • Kontroll av blodtryck, P-Kreatinin samt ev proteinuri efter ett år.
  • Kan avslutas om normal 1-års-uppföljning.

Utredning/uppföljning vid fynd av upprepad mikroskopisk hematuri ≥ 2+ (≥ 3+ vid feber) på tidsbeställd mottagning

 • Säkerställ mikroskopisk hematuri – dvs; Upprepa urinprov x 2 inom en månad
 • Om samtliga urinprov visar ≥ 2+ (sticka med 3-gradig skala) och 3+ (sticka med 4-gradig skala) dvs motsv. ≥ 50 röda per μl)
  • Utred;
   anamnes, hereditet, och blodtryck
   urinodling, urinsediment
   ultraljud njurar samt urinvägar
   kontrollera hematuri hos föräldrar/syskon
   U-Ca/U-kreat kvot, U-alb/U-kreat kvot (mikroalbuminuri)
   blodstatus, P-Kreatinin, P-Alb
   överväg audiometri på pojkar >10-12 år
 • Om utredning utfaller normalt;
  • Uppföljning;
   kontroll av urin (hematuri, albuminuri), P-Kreatinin och blodtryck 1 gång/år,
   eventuellt senare utglesning av kontroller.
 • Vid tillkomst av proteinuri (inkl mikroalbuminuri) under uppföljning utred:
  • ANA, antiDSNA, ANCA (PR3, MPO)
  • P-Elfores, med immunglobuliner, komplement faktorer
  • GFR bestämning
  • Överväg njurbiopsi
 • Kvarstående mikroskopisk hematuri utan mikroalbuminuri efter lång uppföljningstid hos tonåring kan avslutas (>12 års ålder).

access_time 2016-04-04 10:31:53

announcement Nyheter

event Kalender